Vitamax Smart KD

MIESZANKA MINERALNO-WITAMINOWA
Vitamax Smart KD

Na początku XX wieku funkcja witamin ujawniła się w eksperymentach żywieniowych. Szczury i myszy, które były karmione dietetycznymi węglowodanami, białkami, tłuszczami i minerałami bez witamin, zmarły w bardzo krótkim czasie. Kiedy do diety dodawano małe ilości mleka, żywotność zwierząt przedłużała się. Konkluzją tego eksperymentu było to, że mleko zawierało nieznane wcześniej niezbędne substancje czynne.

Wkrótce stało się jasne, że w grę wchodzą co najmniej dwie substancje: rozpuszczalny w tłuszczach czynnik A i rozpuszczalny w wodzie czynnik B. Próbując wyizolować czynnik B, naukowcy odkryli w 1912 r. Substancję zawierającą azot, który był chemicznie amina, i dlatego została nazwana „witaminą” (od łacińskiego „vita” = życie). Nazwę tę wkrótce użyto dla całej grupy niezbędnych związków organicznych, chociaż później odkryto, że nie zawsze były to substancje zawierające azot o charakterze aminowym.

Witaminy to substancje organiczne, które są niezbędne do prawidłowego metabolizmu zwierząt. Witaminy są wymagane w bardzo małych ilościach i są klasyfikowane jako mikroelementy. Są one niezbędne do utrzymania zdrowia i wydajności i muszą być dostarczane jako część ogólnej diety. Witaminy można również spożywać jako prowitaminy, które są przekształcane w odpowiednie witaminy przez organizm zwierzęcy. W większości przypadków sam organizm zwierzęcy nie jest w stanie syntetyzować witamin. Niedobór lub całkowity brak jednej lub więcej witamin może prowadzić do wielu zaburzeń metabolicznych, co może skutkować obniżoną wydajnością, opóźnieniem wzrostu, problemami z płodnością lub chorobami i prawdopodobnie śmiercią. Ponadto zwiększona podaż niektórych witamin może mieć pozytywny wpływ na zdrowie.

Lekarze, weterynarze i biolodzy próbowali odkryć w eksperymentach na zwierzętach jak najwięcej tych witamin, a chemicy pracowali nad ustaleniem ich struktury, co było pierwszym krokiem w kierunku syntezy chemicznej.

Vitamax Smart KD to nowoczesna mieszanka mineralno – witaminowa stworzona z chronionych witamin wytwarzanych przez opatentowany proces mikkrokapsulacji natryskowej na chłodno oraz minerałów śladowych w postaci hydroksychlorków „by-pass”.

WITAMINY CHRONIONE W ŻWACZU

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach AD3E są mikrokapsułkowane w matrycy lipidowej w celu ominięcia żwacza i uzyskania wysokiej dostępności na poziomie jelitowym.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach mogą być niszczone przez aktywność mikroflory żwacza.

W jelicie lipazy zaczynają trawić matrycę lipidową, uwalniając witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i udostępniając je do wchłaniania. Technologia mikkrokapsulacji zapewnia, że składniki odżywcze są wchłaniane w przewodzie pokarmowym dzięki dostosowanemu rozmiarowi cząstek.

U przeżuwaczy zapotrzebowanie metaboliczne na witaminy jest zapewnione przez dawkę pokarmową bogata w witaminy AD3E, a witamin z grupy B przez prawidłową aktywność mikroflory są wytwarzane w żwaczu.

Aby zapewnić odpowiednią podaż i pełne zaspokojenie potrzeb metabolicznych, konieczne jest podawanie witamin chronionych przed degradacją w żwaczu.

Dawki żywieniowe o wysokim udziale pasz treściwych zwiększają degradację witamin w żwaczu, ponieważ jest to związane z mikrobiologiczną aktywnością enzymatyczną (Weiss i in., 1995).

Bakterie amylolityczne są bardziej aktywne w procesie degradacji witaminy A w porównaniu z bakteriami trawiącymi błonnik, takimi jak Fibrobacter succinogenes lub Ruminococcus albus, które nie są w stanie metabolizować witaminy A (Rode i in., 1990; Weiss i in., 1995; Leedle i in., 1993) .

Degradacja witamin waha się od 40% (F >> C) do 70% (F << C) w zależności od rodzaju diety.

Konieczność dodawania witaminy A do dawek pokarmowych zwiększa jego wchłaniane w żwaczu, a na poziomie jelitowym maleje.

Nadmierne dawki Witaminy A (10-krotność zalecanego poziomu) zmniejsza wchłanianie innych witamin np.: D,E.

W przypadku dawek o wysokiej koncentracji pasz treściwych u wysoko wydajnych krów jest konieczne wprowadzenie chronionych witamin w celu zaspokojenia potrzeb witaminowych zwierząt.

Chociaż zarówno witamina A, jak i witamina E są rozpuszczalne w tłuszczach, są one w różny sposób podatne na degradację w żwaczu: witamina A ma 4 podwójne wiązania w łańcuchach bocznych, które można zredukować przez beztlenowe bio-uwodornienie żwacza (szczególnie w dawkach bogatych w skrobię) ; witamina E ma podwójne wiązania w pierścieniu aromatycznym, więc nie są one łatwo nasycone (uwodornione) lub degradowane beztlenowo (Leedle i in., 1993).

DLACZEGO POWINNIŚMY STOSOWAĆ CHRONIONE
WITAMINY ?

Rozpad witaminy A w płynie żwaczowym in vitro po 24h.


Degradacja w żwaczu jest większa w przypadku dawek bogatych w pasze treściwe niż dawek bogatych w paszę objętościowe.
(zmodyfikowane na podstawie: Rode et al., 1990)

IU witaminy A potrzebne do spełnienia wymagań NRC 2001 w różnych warunkach

KORZYŚCI Z ODPOWIEDNIEGO ZAOPATRZENIA KROWY W
WITAMINĘ A:

 • Utrzymuje w dobrym stanie warstwę skóry i błony śluzowe
 • Niezbędny do wzrostu i reprodukcji,
 • Niezbędny do optymalnego układu odpornościowego,
 • Pomaga poprawić owulację i implantację komórki jajowej, rozwój zarodka i płodu oraz aktywację hormonów w czasie ciąży.

NIEDOBÓR WITAMINY A MOŻE POWODOWAĆ:

 • Szorstka sierść,
 • Powolny wzrost zwierzęcia,
 • Słabe zacielenia,
 • Poronienia,
 • Martwe porody,
 • Zatrzymanie łożyska,
 • Wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia mastitis

KORZYŚCI Z ODPOWIEDNIEGO ZAOPATRZENIA KROWY W
WITAMINĘ E:

 • Zapobiega uszkodzeniom tkanek,
 • Poprawia odpowiedź immunologiczną organizmu oraz zwiększa odporność na różne choroby,
 • Przygotowanie do ciąży i ochronę przed poronieniem,
 • Utrzymuje integralność i optymalne funkcjonowanie układu rozrodczego, mięśniowego, krążenia, nerwowego i odpornościowego.

NIEDOBÓR WITAMINY E MOŻE POWODOWAĆ:

 • Zwiększona liczba dni do pojawienia się pierwszej rui,
 • Zwiększona liczba dni do pierwszego krycia i porodu
 • Powtórki
 • Poronienia,
 • Słabe zwierzęta przy urodzeniu,
 • zatrzymane łożysko,
 • Torbielowate jajniki i zapalenie macicy,
 • Większe prawdopodobieństwo wystąpienia mastitis.

KORZYŚCI Z ODPOWIEDNIEGO ZAOPATRZENIA KROWY W
WITAMINĘ D:

 • Niezbędna do kontrolowania poziomu wapnia i fosforu we krwi,
 • Obok hormonów, kalcytoniny i hormonu przytarczyc, sprzyja wzrostowi i mineralizacji kości,
 • Niezbędna do prawidłowego wydzielania insuliny.

NIEDOBÓR WITAMINY D MOŻE POWODOWAĆ:

 • Zmniejszony apetyt
 • Zmniejszony wzrost,
 • Zaburzenia trawienne,
 • Zmniejszona produkcja mleka,
 • Zahamowanie rui,
 • Gorączka mleczna,
 • Zwiększone ryzyko zatrzymania łożyska i zapalenia macicy.

KARMIENIE CHRONIONYMI WITAMINAMI WYTWARZANYMI PRZEZ OPATENTOWANY PROCES MIKROKAPSULACJI:

 • Zwiększa biodostępność witamin,
 • Zmniejsza dawki witamin,
 • Zwiększa wydajność podawanych witamin,
 • Zmniejsza koszty dla Hodowcy,
 • Zwiększa korzyści dla zdrowia zwierząt,

MINERAŁY „by-pass” HYDROKSYCHLORKI

Pierwiastki śladowe takie jak miedź, cynk i mangan mają ogromne znaczenie dla zachowania odpowiedniego stanu zdrowia oraz wydajności krów. Optymalna suplementacja tych pierwiastków pochodzących ze źródeł o wysokiej jakości pozwala uniknąć ich niedoborów oraz związanych z tym problemów zdrowotnych. Smart to nowa generacja mikroelementów w formie hydroksychlorków nierozpuszczalnych w neutralnym pH, dzięki czemu pierwiastki śladowe uzyskują formę ”by-pass” w żwaczu oraz zwiększoną stabilność w jelitach. Prawidłowe żywienie mikroelementami poprawia funkcje żwacza, zdrowie i wydajność zwierząt.

MIEDŹ, CYNK I MANGAN

Pierwiastki śladowe są istotne dla dobrego stanu zdrowia i optymalnej wydajności zwierząt. Biorą udział w wielu złożonych procesach metabolicznych, a ich niedobór może prowadzić do zaburzeń. Miedź, cynk i mangan odgrywają ważną rolę w aktywności wielu enzymów. 

 • Miedź jest istotna w neutralizacji wolnych rodników i dojrzewaniu czerwonych krwinek. Wraz z cynkiem jest niezbędna dla zdrowia racic, wspomaga metabolizm kości i tkanki chrzęstnej. 
 • Cynk jest potrzebny dla zdrowia skóry.
 • Mangan odgrywa ważną role w rozwoju szkieletu i płodności zwierząt.

WSZYSTKO O WIĄZANIACH

Pierwiastki śladowe dzielimy na organiczne i nieorganiczne.

Tlenki i siarczany posiadają wiązania jonowe co wpływa na ich rozpuszczalność.

Siarczany są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie już w pH obojętnym.

Uwolnione jony metali są reaktywne i szkodliwe dla drobnoustrojów, wpływają negatywnie na funkcjonowanie żwacza, powodują obniżenie strawności suchej masy i syntezy lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Niższa produkcja LKT obniża dostępność energii na produkcję mleczną i wzrost zwierząt.

Hydroksychlorki są nową kategorią pierwiastków śladowych stabilnych i nierozpuszczalnych w żwaczu.

W porównaniu do siarczanów, mikroelementy w formach hydroksy praktycznie nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie żwacza. Atomy minerałów uwalniane są powoli po obniżeniu pH. Ogranicza totworzenie nierozpuszczalnych kompleksów i zapewnia dostępność pierwiastków w jelicie cienkim, następnie zostają one pobrane przez receptory oraz przeznaczone na pokrycie zapotrzebowania zwierząt.

Podczas stosowania hydroksychlorku Cu w porównaniu do CuSO4 dwukrotnie więcej miedzi trafia do wątroby.

Opłacalność:

Mikroelementy w formie hydroksychlorków są mniej rozpuszczalne w żwaczu w porównaniu do siarczanów. Wyjaśnia to bardzo negatywne oddziaływanie siarczanów na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), podczas gdy hydroksychlorki praktycznie nie wykazują negatywnego wpływu.

LEPSZA PŁODNOŚĆ KRÓW

Wyższa biodostępność i poprawa zdrowotności żwacza skutkuje lepszą płodnością krów mlecznych.

WSZYSTKO ZALEŻY OD INTELIGENTNYCH WIĄZAŃ

Uwolnione pierwiastki śladowe są reaktywne i mogą powodować degradację innych składników odżywczych lub tworzyć kompleksy z innymi minerałami i związkami chemicznymi, ograniczając ich wchłanianie. Suplementy nowej generacji Smart zawierają pierwiastki śladowe w postaci hydroksychlorków. Pochodzą one ze źródeł nieorganicznych, ale charakteryzują się lepszą biodostępnością ze względu na unikatowe wiązania kowalencyjne i strukturę matrycy krystalicznej, która zapewnia doskonałą stabilność i niską reaktywność.

Pierwiastki śladowe w formie hydroksychlorków mają stabilną strukturę cząsteczkową i nie rozpuszczają się w środowisku o neutralnym pH. Uwalnianie atomów pierwiastków rozpoczyna się po obniżeniu pH, zapewniając efekt „przedłużonego uwalniania”.

Przedłużone uwalnianie oznacza zmniejszoną reaktywność i ograniczenie powstawania kompleksów. Dzięki temu pierwiastki śladowe mają większą dostępność podczas pasażu przez jelito cienkie, gdzie mogą być pobierane przez transportery i dostarczane w optymalnej ilości. Także w ramach kategorii organicznych pierwiastków śladowych istnieją różnice w rozpuszczalności w zależności od ich źródła. Typ wiązania w istniejących kompleksach organicznych może wykazywać zmienność i jest bardzo trudny do określenia.

PRZEŻUWACZE

W przeciwieństwie do siarczanów i większości minerałów organicznych o słabych wiązaniach jonowych pierwiastki śladowe w postaci hydroksylowej charakteryzują się występowaniem mocnych wiązań wewnątrzcząsteczkowych. Silne wiązania zapewniają doskonałą stabilność i niską reaktywność w żwaczu oraz efekt przedłużonego uwalniania w przewodzie pokarmowym.

Optymalna wydajność krów mlecznych wymaga prawidłowo funkcjonującego żwacza. Różne oddziaływania zachodzące między składnikami odżywczymi w obrębie żwacza mogą powodować upośledzenie czynności tego narządu i zmniejszać fermentację, a w efekcie obniżać wydajność. Im wyższa rozpuszczalność przy neutralnym pH, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych interakcji w żwaczu. Pierwiastki w formie siarczanów bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie w warunkach neutralnego pH.

Warto tu wspomnieć o stosowanych u bydła kąpielach dezynfekcyjnych racic roztwór dezynfekujący ma charakterystyczny niebieski kolor dzięki siarczanowi miedzi. Rozpuszczalna miedź uwalniana w żwaczu ma wysoką reaktywność i powoduje upośledzenie czynności mikroflory, niekorzystnie wpływając na fermentację, zdrowotność zwierząt i wyniki produkcyjne. W niedawnych badaniach laboratoryjnych (Rys. 4) symulujących fermentację zachodzącą w żwaczu wysokie stężenie siarczanów miedzi i cynku znacząco ograniczało produkcję gazu i lotnych kwasów tłuszczowych (LKT).

Skutkowało to pogorszeniem wytwarzania energii pokrywającej potrzeby bytowe i produkcyjne zwierząt. Pierwiastki w formie hydroksychlorków miały znacznie mniejszy negatywny wpływ na całkowitą produkcję LKT, wyniki były podobne do uzyskanych w kontroli negatywnej. Z kolei w przypadku siarczanów oraz różnych organicznych form mikroelementów zaobserwowano znaczny spadek syntezy LKT.

W porównaniu z pierwiastkami pochodzącymi z nieorganicznych siarczanów, pierwiastki śladowe w formie hydroksychlorków poprawiają fermentację w żwaczu, produkcję mleka, zdrowie racic i płodności krów. Wyniki te zostały potwierdzone w szeregu doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach zarówno w praktycznych, jak i kontrolowanych warunkach.